دسته بندی محصولات

کنترل دوربین

سیستم کنترل دوربین رابط بین مرکز کنفرانس و دوربین ها جهت کنترل و برنامه ریزی دوربین های سالن کنفرانس طراحی و ساخته شده است. علاوه بر قابلیت کنترل دستی دوربین ها، امکان ذخیره موقعیت های مختلف برای دوربین و فراخوانی اتومات موقعیت ها وجود دارد.