دسته بندی محصولات

کنترل باکس زمینی

توسط این تابلو پارامترهای اندازه گیری از قبیل ولتاژ و جریان، تشخیص خطاهای جریان اتصال کوتاه و اختلاف فاز و ... جمع آوری شده و توسط PLC/RTU پردازش شده و به مرکز دیسپاچینگ انتقال داده میشود. اپراتور در مرکز مقادیر را می تواند مانیتور کرده و می تواند فرمان قطع و وصل کلید را طبق Logic خاصی صادر نماید.